කර්මාන්තශාලා සංචාරය - Jinjing (Group) Co., Ltd.
  • bghd

කර්මාන්තශාලා සංචාරය

පාවෙන රේඛා

පැතලි රේඛාව (5)
පැතලි රේඛාව (2)
පැතලි රේඛාව (4)
Float-Lines
පැතලි රේඛාව (3)
පැතලි රේඛාව (1)

ආලේපන රේඛා

ආලේපන නිෂ්පාදන මාර්ගය (5)
ආලේපන නිෂ්පාදන මාර්ගය (2)
ආලේපන නිෂ්පාදන මාර්ගය (3)

සැකසුම් රේඛා

යන්ත්‍රය (6)
ssa
යන්ත්‍රය (9)
faa
යන්ත්‍රය (1)
ආර්
යන්ත්‍රය (10)
qw
wq

ගබඩා කිරීම සහ පැටවීම

cc (6)
බා
w
cc (3)
bba
ssaw
w
cc (1)
bbbv